Ông Lưu Đức Cường - Q.Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

.
(Xây dựng) – Theo ông Lưu Đức Cường - Q.Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia: Trong năm 2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm.

-->

(Xây dựng) – Theo ông Lưu Đức Cường - Q.Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia: Trong năm 2018, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án QHXD được Bộ Xây dựng và địa phương giao; đồng thời đặt trọng tâm vào việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính đột phá để phục vụ đổi mới toàn diện công tác lập QHXD.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công; đổi mới cấu trúc bộ quy chế cùng với việc đổi mới công tác quản lý tài chính kế toán của Viện. Chuyển hướng mạnh mẽ từ một đơn vị thiên về làm tư vấn quy hoạch sang đơn vị nghiên cứu chiến lược, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để xứng tầm là Viện quốc gia đầu ngành, nơi có thể phát hiện và tiên phong giải quyết các vấn đề về đô thị Việt Nam.

Thứ ba, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu. Đối với công tác tư vấn, VIUP mở rộng quan hệ với tất cả Cty tư vấn quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với mục đích vừa tăng cường năng lực, vừa thể hiện vai trò quan trọng của tư vấn trong nước, hạn chế việc tư vấn quốc tế đưa ra những sản phẩm không phù hợp hoặc không khả thi đối với đô thị Việt Nam.

PV

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn